PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Mali i srednji poduzetnici – MSP (koji posluju duže od dvije godine) i društva posebne namjene (DPN- koja posluju kraće od 2 godine te zadovoljavaju ostalim uvjetima).

NAMJENA SREDSTAVA:

Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30% iznosa kredita može se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom (Krediti se mogu odobriti samo za nove investicije, a refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno).

 IZNOS KREDITA:

Najniži iznos:  100 tisuća EUR u kunskoj protuvrijednosti

Najviši iznos: 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti odnosno do 10 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma.

KAMATNA STOPA:

Na dio kredita (50%) koji financira HBOR je 0%, dok se na kamatna stopa na ostatak kredita koji financira poslovna banka (50%), dogovara sa poslovnom bankom.

ROK OTPLATE:

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

PODRUČJE DJELATNOSTI ULAGANJA (INVESTICIJE):

  • C: Prerađivačka industrija
  • I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja)
  • J: Informacije i komunikacije – svi podsektori
  • M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – svi podsektori
  • N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – podsektor 79
  • Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – svi podsektori
  • R: Umjetnost, zabava i rekreacija – podsektori 90 i 93
  • S: Ostale uslužne djelatnosti – podsektori 95 i 96

KONTAKTIRAJTE NAS