KORISNICI KREDITA:

Mala, srednja i velika poduzeća u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora koja zadovoljavaju sljedeće uvjete i djelatnosti (Registrirana djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 58/07):

Djelatnosti:

 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16),
 • Proizvodnja namještaja (C31).

UVJETI:

 • Ostvaruju najmanje 20% poslovnih prihoda na stranim ili međunarodnim tržištima prema podacima u zadnjim službenim godišnjim financijskim izvještajima poduzeća;
 • Korisnici kredita se trebaju prijaviti na digitalnu platformu Financijske agencije za praćenje provedbe mjera pomoći gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa (FINA portal MJERE);
  klijenti koji su po Metodologiji za izračun COVID score Financijske agencije (FINA) ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i postoji potreba za dodatnim financiranjem, a za kreditiranje su prihvatljive sve vrijednosti COVID scora osim vrijednosti – negativno
 • Krediti se mogu odobriti poduzetnicima koji nisu u teškoćama* odnosno koji su zapali u privremene teškoće samo zbog krize uzrokovane pojavom COVID-19 virusa.

NAMJENA SREDSTAVA: 

 • Financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); priprema proizvodnje, nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.

 IZNOS KREDITA:

 • Najniži iznos kredita iznosi 800.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Najviši iznos kredita je sukladno kriterijima Programa dodjele državnih potpora HBOR-a usklađenim s Privremenim okvirom EU za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 ograničen na:
  • dvostruke godišnje rashode za plaće korisnika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzeća osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili
  • 25% ukupnog prihoda u 2019. godini; ili
  • iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 12 mjeseci uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću.

KAMATNA STOPA:

Za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika, uvažavajući subvenciju Ministarstva poljoprivrede koja iznosi do 2,00% godišnje za cijelo vrijeme trajanja kredita, kamatna stopa može iznositi 0% godišnje:

 • Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita određuje se ovisno o mogućnostima dodjele državnih potpora prema kriterijima Programa dodjele državnih potpora HBOR-a usklađenom s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 sukladno kojem minimalna prosječna ponderirana kamatna stopa HBOR-a i poslovne banke mora iznositi:
  • za male i srednje poduzetnike:
   – 0,51% u prvoj godini otplate
   – 0,76% u drugoj i trećoj godini otplate
   – 1,26% u četvrtoj i petoj godini otplate
  • za velike poduzetnike:
   – 0,76% u prvoj godini otplate
   – 1,26% u drugoj i trećoj godini otplate
   – 2,26% u četvrtoj i petoj godini otplate

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA: 

 • do 12 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
  Sredstva se mogu isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.

ROK OTPLATE: 

 • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

KONTAKTIRAJTE NAS