Ministarstvo branitelja: Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2022. godini
 

Predmet javnog poziva

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

Prihvatljivi podnositelji

 1. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.
 2. Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Neprihvatljivi podnositelji i djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora

 1. Za potporu se ne može kandidirati, odnosno zahtjev će biti odbijen ukoliko ga podnese:
  • osoba koja nema status nezaposlene osobe i nije prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • osoba koja je korisnik potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • osoba koja je već koristila potporu za samozapošljavanje kroz provedbu dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji Ministarstva
  • osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva ima registriranu djelatnost, nositelj je samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta odnosno vlasnik/osnivač trgovačkog društva ili član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili je osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti
  • osoba koja je korisnik mirovine, kao i osoba kojoj je u tijeku postupak ostvarivanja prava na mirovinu
  • osoba koja novčanu potporu traži temeljem sezonskog obavljanja djelatnosti
  • osoba koja traži potporu temeljem preuzete djelatnosti
  • osoba koja traži potporu temeljem djelatnosti istovjetne ili pretežito istovjetne onoj koju je imala prethodno registriranu i/ili u istoj bila zaposlena i/ili evidentirana kao obveznik uplate doprinosa, u razdoblju od dvije godine od datuma zatvaranja prethodne istovjetne ili pretežito istovjetne djelatnosti
  • upravitelj i članovi zadruge temeljem članstva u zadruzi
  • redoviti učenik ili student
  • osoba kojoj je evidentiran dug od strane nadležne Porezne uprave
  • osoba protiv koje se vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH
  • osoba protiv koje je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja
  • osoba koja je u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 20.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sukladno točki V. ovog javnog poziva
  • osoba koja je u razdoblju od protekle tri fiskalne godine ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, sukladno točki V. ovog javnog poziva
  • osoba koje je u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti te je prekršila odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz drugih javnih izvora
  • osoba koja u korištenju neke od ostalih mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji nije postupala u skladu s ugovornim obvezama i na taj način narušila iskazano povjerenje, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih sredstava
  • osobe za koje se u postupku procjene zahtjeva utvrdi kako je dvoje ili više prijavitelja podnijelo zahtjeve koji su popunjeni identično u bitnim ili u prepoznatljivim dijelovima
  • osoba kod koje se utvrdi poduzimanje radnji koje za posljedicu imaju umjetno stvaranje uvjeta u svrhu ispunjavanja kriterija Javnog poziva.
 2. Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007., dalje: NKD) te će zahtjev, ukoliko se podnese, biti odbijen jer se radi o djelatnostima koje su neprihvatljive za financiranje:
  • područje (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – odjeljak 03 Ribarstvo
  • područje (C) Prerađivačka industrija – skupina 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva
  • područje (H) Prijevoz i skladištenje – skupina 49.3 Ostali kopneni prijevoz i odjeljak 50 Vodeni prijevoz
  • područje (I) Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane – odjeljak 55 Smještaj te razredi 56.21 Djelatnost keteringa i 56.30 Djelatnost pripreme i usluživanja pića
  • područje (J) Informacije i komunikacija – odjeljak 60 Emitiranje programa
  • područje (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja – u cijelosti
  • područje (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – odjeljak 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing), odjeljak 78 – Djelatnost zapošljavanja, odjeljak 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, kao i skupine 80.1 Djelatnosti privatne zaštite i 80.3 Istražne djelatnosti
  • područje (R) Umjetnost, zabava i rekreacija – odjeljak 92 Djelatnost kockanja i klađenja i razred 93.19 Ostale sportske djelatnosti
  • područje (S) Ostale uslužne djelatnosti – odjeljak 94 Djelatnost članskih organizacija.

Iznos potpore

 1. Potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.
 2. U Državnom proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 55 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu, ovisno o visini pojedinačne ostvarene potpore.

Prihvatljivi troškovi

 1. Prihvatljivim troškovima korištenja potpore za samozapošljavanje smatraju se troškovi nastali nakon potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje, sukladno odobrenom poslovnom planu i troškovniku.
 2. Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje za troškove koji se ne odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kojima se sredstva dodjeljuju temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore te Uredbi Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi, smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:
  • troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti
  • troškovi nabavke teretnih vozila (kategorija vozila N1) kada je isto neophodno sredstvo za rad prema predmetu poslovanja (djelatnosti) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna
  • troškovi nabavke informatičke opreme, računalnih programa i sustava, programske opreme i licenci izravno potrebnih za obavljanje djelatnosti
  • troškovi nabavke zaštitne i radne odjeće i opreme
  • troškovi najma/zakupa poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 10.000,00 kuna
  • troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu do 5.000,00 kuna, a isto se odnosi na radove manjeg opsega poput soboslikarstva i sl.
  • troškovi opremanja poslovnog, proizvodnog ili skladišnog prostora u najvišem iznosu 20.000,00 kuna, a isto se odnosi na nužnu uredsku opremu, skladišne stalaže i sl.
  • troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete
  • troškovi promidžbe i oglašavanja u najvišem iznosu 5.000,00 kuna, a isti uključuju npr. izradu mrežne stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča, natpisa i sl.
  • troškovi knjigovodstvenih usluga u najvišem iznosu 5.000,00 kuna
  • podmirivanje doprinosa za vlasnika/osnivača/nositelja djelatnosti u najvišem iznosu 10.000,00 kuna (isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za druge osobe koje nisu vlasnici/osnivači/nositelji djelatnosti)
  • ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana
 3. Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje, kojima se sredstva dodjeljuju za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru te Uredbi Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru, smatraju se stvarni troškovi potrebni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva:
  • troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija)
  • troškovi nabavke poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja, berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.)
  • troškovi nabavke radnih strojeva (npr. traktor, kombajn)10 u najvišem iznosu 60.000,00 kn
  • troškovi nabavke pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.)
  •  troškovi nabavke domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna
  • troškovi nabavke poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. sadni materijal/sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad i sl.) u najvišem iznosu 15.000,00 kuna
  • troškovi kupnje ili najma/zakupa zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje u najvišem iznosu 10.000,00 kuna
  • troškovi stavljanje u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna
  • ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
 4. Prihvatljivim troškovima u smislu ovog javnog poziva, smatraju se troškovi podmireni isključivo bezgotovinskim načinom plaćanja. Plaćanje računa gotovim novcem neće se smatrati namjenskim utroškom. Pod plaćanjem gotovim novcem podrazumijeva se plaćanje u novčanicama i u kovanicama.
 5. Prihvatljivost pojedinih troškova ocjenjuje Stručni tim sukladno Uredbama Komisije (EU) navedenim u točki V. Javnog poziva, a temeljem usporedbe opisnog dijela poslovnog plana i iskazanog troškovnika. Svi troškovi moraju biti jasno iskazani, povezani s poslovnim aktivnostima, prihvatljivi te neophodni za ostvarivanje poslovnog plana podnositelja zahtjeva.
 6. Svaki trošak za kojeg Stručni tim utvrdi da nije prihvatljiv, bit će isključen iz troškovnika, slijedom čega dodijeljeni iznos potpore može biti i manji od 80.000,00 kuna, odnosno manji od traženog iznosa.
 7. Stručni tim provjerava opravdanost visine troškova usporedbom s referentnim cijenama ili cijenama iz drugih dostupnih izvora i usporedbom različitih ponuda, a utvrdi li se neopravdano odstupanje cijena iz odabranih ponuda, Stručni tim može umanjiti iznos potpore.
 8. Stručni tim može, ukoliko procijeni opravdanim, zatražiti izmjenu i/ili nadopunu troškovnika.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 15. veljače do 17. ožujka 2022. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2022. godine.

 
 
Kontaktirajte nas