Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
 

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Cilj ovog poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20%.

Poziv će se usredotočiti na nova ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese I učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

 • ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama
 • održive uporabe prirodnih resursa
 • prijelaza na kružno gospodarstvo
 • sprečavanja i kontrole onečišćenja

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007): proizvodnja prehrambenih proizvoda (10), proizvodnja pića (11), proizvodnja tekstila (13), proizvodnja odjeće (14), prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja (16), proizvodnja papira i proizvoda od papira (17), tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (18), proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (20), proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. priprabvaka (21), proizvodnja proizvoda od gume i plastike (22), proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (23), proizvodnja metala (24), proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (25), proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. (28)

Iznos bespovratnih sredstava:

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 kn
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 kn

Prihvatljive aktivnosti:

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Prihvatljive kategorije troškova:

 • Ulaganja u materijalnu imovinu:
  • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada
  • trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezan s:
   • uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili produljenim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline
   • uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa
   • uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem emisija CO2
   • optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije projektnoj cjelini
   • uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije i sl.
 • Ulaganja u nematerijalnu imovinu:
  • uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, Ecommerce, itd)
  • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
  • troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver) i sl. (gornja lista nije iscrpna i navodi samo neke moguće prihvatljive aktivnosti)
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju:
  • električne energije iz energije:
   • sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.)
   • vjetra
   • geotermalne energije
  • toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora:
   • toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%)
   • dizalicama topline
   • geotermalnim izmjenjivačima topline
  • fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja većeg od 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), baterije, vodik/gorive ćelije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja)
  • sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektorima) za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) stupnja korisnog djelovanja većeg od 70%, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku regulaciju,pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili - zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik, izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju,…) te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja)
  • dizalicama topline sukladno Uredbi Komisije (EU) 2016/2281 od 30. studenog 2016. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za grijanje zraka, uređaja za hlađenje, visokotemperaturnih procesnih rashladnih uređaja i ventilatorskih konvektora, na snazi od 1. siječnja 2018. godine: akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, toplinska stanica za protočnu pripremu tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja)
 • troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20, 97/21) - samo za prijavitelje koji su mala ili srednja poduzeća kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • troškovi izrade tehničke dokumentacije, uključujući, i glavni projekt koji uključuje proračun ušteda (glavni projekt sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama sukladno prihvatljivim aktivnostima iz točke 2.7 ovih Uputa)
 • troškovi upravljanja i administracije koje pružaju vanjski stručnjaci, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave
 • troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave
 • usluge stručnog nadzora građenja koje pružaju vanjski stručnjaci, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa troška od 100.000,00 kn

Razdoblje zaprimanja prijava: od 1. rujna do 1. prosinca 2022.

 
 
Kontaktirajte nas