ESIF Mikro i Mali investicijski zajmovi

Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnici i obrtnici

Iznos zajma: do 50.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,1%-0,25%-0,5%

Rok otplate: od 1 do 10 godina

Poček: do 12 mjeseci

Namjena: Osnovna sredstava (materijalna i nematerijalna imovina) i obrtna sredstava (do 30% iznosa zajma)

ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnici i obrtnici

Iznos zajma: od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatne stope: 0,5 % – 0,75 % – 1,0%

Rok otplate: od 1 godine do 3 godine

Poček: do 12 mjeseci

Namjena (mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam): Priprema proizvodnje, sirovine i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih, novo zapošljavanje, zakup poslovnog prostora, režijski troškovi, opći troškovi

COVID 19 zajam

Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnici i obrtnici

Iznos zajma: do 750.000,00 kn

Kamatna stopa: (COVID-19): 0,25%

Rok otplate: od 1 godine do 5 godina

Poček: do 12 mjeseci

Namjena (mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam): Priprema proizvodnje, sirovine i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih, novo zapošljavanje, zakup poslovnog prostora, režijski troškovi, opći troškovi

ESIF Pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva

Prihvatljivi korisnici: Poduzetnici i obrtnici

Iznos jamstva: od 150.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

Stopa jamstva: maksimalna stopa jamstva: 80%

Trajanje jamstva: od 1 do 5 godina

Premije rizika: od 0,5% do 1% iznosa odobrenog jamstva

Obuhvat jamstva: Glavnica kredita

Moratorij na postojeće obveze

HBOR će svim svojim klijentima omogućiti moratorij u trajanju od tri mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. godine. Ukoliko se negativan utjecaj pandemije koronavirusa na gospodarstvo produži, postoji mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija.

Nadalje, za vrijeme trajanja moratorija, klijenti neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. S klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja, način otplate individualno će se regulirati.

Ova mjera primjenjuje se na sve klijente HBOR-a, neovisno o tome je li im kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka. O svim detaljima provedbe klijenti će biti obaviješteni.

Reprogramiranje kreditnih obveza

Korisnicima HBOR-ovih kredita bit će omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

Ova mjera na raspolaganju ć e biti svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka, a zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

Novi krediti za likvidnost

HBOR će poduzetnicima odobravati nove kredite za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon).

Poduzetnici će se sa zahtjevom za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.

Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita

HBOR će, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobravati portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koristit će se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima, a HBOR je kao novu mjeru omogućio i izvoznicima iz turističkog sektora da koriste ovu pogodnost. Ovaj način osiguranja uskoro će moći koristiti i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika).

Police osiguranja (garancije) će poduzetnicima omogućiti jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost uz manje zahtjeve za instrumentima osiguranja.

Covid-19 kredit za obrtna sredstva za poduzetnike u turističkim djelatnostima

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma“ čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a. Najniži iznos kredita koji se može zatražiti je 100 tisuća eura, a najviši je ograničen na 1,25 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. Sredstva će se moći koristiti za financiranje plaća, režijskih i ostalih osnovnih troškova poslovanja, pripremu turističke sezone te podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama, drugim financijskim institucijama ili obveza za PDV. Kamatna stopa, zahvaljujući sredstvima subvencije, može iznositi nula posto za razdoblje otplate do tri godine, a u četvrtoj i petoj godini otplate kamatna stopa može iznositi 1,5 posto.

Obrtna sredstva COVID-19 mjera

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000,00 kn. Sredstva se mogu koristiti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza. Kamatna stopa 2,00% godišnje, fiksna za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika. Ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, umanjenje kamatne stope za prvu godinu otplate kredita moguće je do 0,00% godišnje. Ovisno o raspoloživosti izvora financiranja, bit će razmotreno dodatno umanjenje kamatne stope i za 2. i 3. godinu otplate kredita.

Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja

Sredstva se mogu koristiti za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); priprema proizvodnje, nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja. Najniži iznos kredita iznosi 800.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva. Sredstva se mogu koristiti za financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a). Iznos kredita od 190.000,00 kn do 1.520.000,00 kn. Kamatna stopa fiksna 0,5% godišnje. 

HZZ COVID Pulsus savjetovanje

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19)

Cilj mjere: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost

Trajanje mjere: od 01.03.2020. i dalje, a najduže do 3 mjeseca

Visina subvencije: do 3.250,00 kn

Ciljane skupine poslodavaca:

 • Poslodavci iz sektora:
  • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  • prijevoza i skladištenja
  • poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
  • radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
  • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)
  • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti – pad prihoda veći od 20%
  • svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i obavili prijavu u sustavu osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. – iako su primili potporu za samozapošljavanje
 • Ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.,
  • navedeno se ne odnosi na poslodavce:
   • kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih

Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.

Ciljane skupine radnika:

 • Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca
 • Svi radnici prijavljeni na obvezna osiguranja na određeno ili neodređeno, puno ili nepuno radno vrijeme
 • Građani RH, EU ili trećih zemalja, izaslani radnici, branitelji