Obrtna sredstva COVID-19 mjera
 

KORISNICI KREDITA:

  • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
  • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

Korisnici kredita trebaju dokazati posljedice pandemije uzrokovane pandemijom COVID-19 (koronavirusa).

 

NAMJENA SREDSTAVA:

  • Financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja).
  • Podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.
 

IZNOS KREDITA:

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000,00 kn. Najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

 

KAMATNA STOPA:

  • 2,00% godišnje, fiksna za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika

Ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora, umanjenje kamatne stope za prvu godinu otplate kredita moguće je do 0,00% godišnje. Ovisno o raspoloživosti izvora financiranja, bit će razmotreno dodatno umanjenje kamatne stope i za 2. i 3. godinu otplate kredita. U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

 

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA:

  • do 6 mjeseci
  • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenjeSredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili na račun korisnika kredita, ovisno o namjeni obrtnih sredstava.

Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili na račun korisnika kredita, ovisno o namjeni obrtnih sredstava.

 

ROK OTPLATE:

do 3 godine, uključujući poček do 1 godine.

 
 
Kontaktirajte nas