Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja
 

KORISNICI KREDITA:

Mala, srednja i velika poduzeća u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora koja zadovoljavaju sljedeće uvjete i djelatnosti (Registrirana djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 58/07):

Djelatnosti:

 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16),
 • Proizvodnja namještaja (C31).
 

UVJETI:

 • Ostvaruju najmanje 20% poslovnih prihoda na stranim ili međunarodnim tržištima prema podacima u zadnjim službenim godišnjim financijskim izvještajima poduzeća;
 • Korisnici kredita se trebaju prijaviti na digitalnu platformu Financijske agencije za praćenje provedbe mjera pomoći gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa (FINA portal MJERE);
 • klijenti koji su po Metodologiji za izračun COVID score Financijske agencije (FINA) ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i postoji potreba za dodatnim financiranjem, a za kreditiranje su prihvatljive sve vrijednosti COVID scora osim vrijednosti – negativno
 • Krediti se mogu odobriti poduzetnicima koji nisu u teškoćama* odnosno koji su zapali u privremene teškoće samo zbog krize uzrokovane pojavom COVID-19 virusa.
 

NAMJENA SREDSTAVA:

Financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); priprema proizvodnje, nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.

 

IZNOS KREDITA:

 • Najniži iznos kredita iznosi 800.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Najviši iznos kredita je sukladno kriterijima Programa dodjele državnih potpora HBOR-a usklađenim s Privremenim okvirom EU za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 ograničen na:
 • - dvostruke godišnje rashode za plaće korisnika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzeća osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili
 • - 25% ukupnog prihoda u 2019. godini; ili
 • - iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 12 mjeseci uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću.
 

KAMATNA STOPA:

Za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika, uvažavajući subvenciju Ministarstva poljoprivrede koja iznosi do 2,00% godišnje za cijelo vrijeme trajanja kredita, kamatna stopa može iznositi 0% godišnje:

 • Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita određuje se ovisno o mogućnostima dodjele državnih potpora prema kriterijima Programa dodjele državnih potpora HBOR-a usklađenom s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 sukladno kojem minimalna prosječna ponderirana kamatna stopa HBOR-a i poslovne banke mora iznositi:
 • za male i srednje poduzetnike:

  – 0,51% u prvoj godini otplate
  – 0,76% u drugoj i trećoj godini otplate
  – 1,26% u četvrtoj i petoj godini otplate

 • za velike poduzetnike:
  – 0,76% u prvoj godini otplate
  – 1,26% u drugoj i trećoj godini otplate
  – 2,26% u četvrtoj i petoj godini otplate

 

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA:

 • do 12 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
 • Sredstva se mogu isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.
 

ROK OTPLATE:

 • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci
 
 
Kontaktirajte nas